top of page
17012020TimothyCnossen02.jpg
NEA - Noordelijke Educatieve Alliantie

Onze visie

De lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden hogeschool zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om van grotere betekenis te zijn voor de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen en studenten vanaf 2 jaar in de noordelijke regio. Daarbij werken de kennisinstellingen vanuit de volgende visie:
 

‘Elke leerling/student in Noord-Nederland vanaf 2 jaar verdient een optimale ondersteuning bij het leren, waarbij rekening gehouden wordt met de achtergrond. Daartoe krijgt het onderwijspersoneel in de regio op elk moment in de professionele ontwikkeling toegang tot een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning vanuit een breed, flexibel aanbod. De kwaliteit van de ondersteuning heeft baat bij een nauwe verbinding tussen expertise van de instituten en expertise uit de onderwijspraktijk.’

 

Deze visie legt naast de ambities ook gelijk de uitdagingen bloot. We zoeken samen met schoolbesturen in po, vo, s(b)o, het mbo, SO&P, RAP-regio's, SchoolpleinNoord, gemeenten, provincies en bedrijfsleven naar nieuwe manieren om ons onderwijs te versterken. Met de NEA zetten we de eerste stappen. 

Dat doen we in schooljaar 2022-2023 rondom vier thema’s:

  • Opleiden

  • Leven lang ontwikkelen

  • Onderzoek & innovatie

  • Regionale samenwerking

bottom of page